Måned: september 2017

Når du skal erstatte oljefyren med varmepumpe

Viktige punkter når du skal erstatte oljefyren med varmepumpe

Skal du erstatte oljefyr eller parafinkamin med varmepumpe, kan du kutte både energikostnader og klimagassutslipp.

Nesten 80 prosent av energien som brukes i en privatbolig går til romoppvarming og varmt tappevann. Med høye priser på olje og parafin kan du redusere årlige energikostnader betydelig ved å bytte fra olje eller parafin til varmepumpe.

Bra for miljøet å skifte til varmepumpe

For hver liter fyringsolje du bruker, slipper du ut 2,7 kg CO2. Det vil si at et årlig forbruk av 4 000 Iiter fyringsolje forårsaker et utslipp på 11 tonn CO2. Dette tilsvarer det årlige CO2-utslippet fra 4-5 nyere personbiler. Oppvarming av bygg med olje, parafin og fossilgass medfører i Norge årlige utslipp av ca. 1,5 millioner tonn CO2. Det tilsvarer utslippene fra ca. 600 000 biler. I tillegg forårsaker forbrenning av olje uønskede utslipp av NOX og svevestøv. Når du bytter fra oljefyring til varmepumpe vil du bidra til mindre lokal luftforurensing i ditt nærområde. Noe av det mest effektive og fornuftige du som privatperson kan gjøre er å bytte fra fossil oppvarming til fornybar energi.

Hvilken varmepumpe bør jeg velge?

For deg som har et oljefyringsanlegg tilkoblet radiatorer eller vannbåren gulvvarme vil det beste være å skifte ut anlegget med en væske-til-vann- eller luft-til vann-varmepumpe. Har du parafinkamin har vi også flere gode løsninger som egner seg for behovet du har. Energiverket AS er Norges største forhandler og har all nødvendig kompetanse for at varme- og effektbehov i boligen blir løst på best mulig måte.

Kostnader ved å skifte til varmepumpe

Dersom oljefyringsanlegget uansett må byttes ut vil merkostnadene ved å installere varmepumpe fremfor ny oljebrenner ofte være tjent inn i løpet av få år. Kostnadene ved å bytte ut et oljefyringsanlegg med varmepumpe varierer relativt mye. Hvis hele oljefyringsanlegget med tank skal fjernes vil dette utgjøre en merkostnad. I noen tilfeller får man også en merkostnad ved at deler av det vannbårne varmesystemet må oppgraderes. Energiverket AS vil styre og utføre hele oppdraget fra A til Å, og du som kunde vil ha en kontakt å forholde deg til. Du vil få presentert et grundig pristilbud før kontraktinngåelse som er basert på en grundig energivurdering vi har gjort av boligen din.

Er det noe spesielt jeg bør huske på ved bytte til varmepumpe?

En varmepumpe vil være mest effektiv hvis man kan ha en lavere temperatur på vannet i radiatorene enn ved oljefyring. Derfor er det viktig å få riktig vannmengde i systemet og å få regulert varmeanlegget riktig i forhold til utetemperatur. En varmepumpe gir en større besparelse jo lavere temperatur som går ut fra varmepumpen til varmeanlegget. Derfor vil det ofte lønne seg å sette inn flere radiatorer eller viftekonvektorer for å kunne senke temperaturen i varmeanlegget. Mange boliger har imidlertid overdimensjonerte radiatoranlegg som egner seg godt til en lavere vanntemperatur enn det mange bruker ved et oljefyringsanlegg. En god forhandler skal ha den nødvendige kunnskapen for å velge riktig type varmepumpe og mulige tilpasninger ved utskifting av et oljefyringsanlegg.

Nedgravd oljetank er huseiers ansvar

Hvis du har én eller flere nedgravde oljetanker med en kapasitet til å oppbevare mer enn 3 200 liter olje, skal du sikre at tanken er i betryggende stand. Eierne plikter å utbedre eller fjerne tanken før den utgjør noen risiko for forurensning. Det er krav til å fjerne tanker som ikke er i bruk. Kommunen bestemmer om og eventuelt hvor i kommunen disse bestemmelsene gjelder. Det er viktig at du får avklart med ditt forsikringsselskap om hvilke ansvar du har. Hvert år oppstår en rekke lekkasjer fra nedgravde tanker. Siden dette utgjør en stor forurensningsfare vil opprydding og sanering være svært kostbart for boligeier. Erstatningstvister med naboer og forsikringsselskaper er ikke uvanlig. For kort tid siden ble det kjent at Miljødirektoratet ønsker felles regler for fjerning av oljefyrer.

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 2020

I klimaforliket fra juni 2012 ble det enighet om et forbud mot fossil fyringsolje fra 2020: «Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode.»

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å utarbeide et lovforslag som ble sendt på høring oktober 2016.

Det er estimert 60 000 oljekjeler i boliger, 15 000 i næringsbygg og borettslag, samt 90 000 olje- og parafinkaminer i Norge som vil omfattes av det foreslåtte forbudet. De fleste oljefyringsanlegg og parafinbrennere i Norge er installert i tidsrommet 1945 til 1973. Dette er anlegg som ofte er teknisk sett utrangert og lite effektive. De boliger som fortsatt varmes opp med olje- eller parafin er samtidig de som har høyest fyringskostnader. Den største faren med oljefyringsanlegg er lekkasje fra oljetank til grunnen. Hvis dette skjer på din eiendom kan det koste deg opp mot 1 million kroner i opprydningskostnader.

Gode grunner til å bytte ut oljefyren nå

– Stortinget har vedtatt at bruk av fossil fyringsolje i boliger skal bli forbudt fra 2020

– Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake 20.000 kr for fjerning av oljekjel og tank, i tillegg til det du får i tilskudd for investeringen i den fornybare varmekilden.

– Fyring med fossilt brensel gir dårligere lokal luftkvalitet.

– En gammel oljetank kan begynne å lekke og forurense grunn og grunnvann. Ut 2018 får du nå dobbel støtte for fjerning av oljefyr og tank.

– Det finnes mange gode alternativer til bruk av olje som oppvarming, som for eksempel varmepumpe og fjernvarme.

– En omlegging til fornybar løsning vil oftest frigjøre arealer i bygget og kreve lite vedlikehold.

Kontakt oss for gratis befaring og energivurdering av boligen din

 

Kilde: varmepumpeinfo.no

Når på året kan man installere bergvarmepumpe?

snødekket skog og fjell for varmepumpe

Mange vi snakker med planlegger å installere bergvarmepumpe på sommeren når det er godt og varmt ute. Men, det er en myte at bergvarmepumpen bare kan installeres i sommerhalvåret. Faktisk er det slik at vi monterer flest bergvarmepumper i vinterhalvåret.

Du kan installere bergvarmepumpe hele året

Energiverket har levert over 1000 varmepumpeanlegg for vannbåren varme og er Norges ledende aktør. Vårt arbeidsområde er varmepumpeanlegg, gulvvarme og solenergi for vannbårne varmesystemer, ikke dusjer, bad og toalett slik tradisjonelle rørleggere gjør. Vår grunntanke er at det man gjør ofte, blir man også veldig god på. Vi installerer varmepumper hele året, uavhengig av vær og temperatur. Prosessen fra start til slutt beregnes å være 5 arbeidsdager. Med god planlegging er dette noe de aller fleste får til også på vinteren.

Energiverket har egne dedikerte prosjektkoordinatorer som styrer prosessen med bestilling av boring for borebrønn, bestilling av materiell, elektriker, rørlegger og evt andre elementer som kreves ved installasjonen. På denne måten slipper du å bekymre deg for en prosess som kan oppfattes komplisert når man aldri har vært borte i slike situasjoner før.

Vi hjelper deg med varmtvann og panelovner i installasjonsperioden

Selv om vi bytter varmesystemet ditt på vinterstid Du trenger ikke å engste deg for at huset blir kaldt eller at du er uten varmtvann når monteringen pågår. Energiverket har varmtvannsberedere og panelovner til disposisjon i løpet av de dagene du vil være uten. Dette må vi dog ha beskjed om i forkant av monteringen.

Hva med tele i bakken?

Det største hinderet ved installering av bergvarmepumpe på vintertid er tele i bakken når kollektorrørene som strekker seg fra brønnen og inn til varmepumpen skal legges. Dette løses ved at man bruker en isoleringsmatte som legges over området det skal graves. Det finnes også maskiner og telt som kan benyttes, dette avhenger av hvor god tid man har på seg og hvilket budsjett man opererer med. En fordel ved telen er dog at den gir bedre bæring i bakken for tungt utstyr som skal frem.

På dette bildet ser du hvordan kollektorrørene er strekt ca 3 meter fra energibrønnen, deretter går de gjennom husveggen og tilkobles varmepumpen.

Når på året kan man installere bergvarmepumpe?

Bergvarmepumpe kan installeres hele året ved god planlegging, Energiverket AS styrer hele prosessen for start til ferdig installasjon.

 Kontakt oss i dag for gratis befaring!

Huskeliste når oljefyren skal ut

Huskeliste for deg som skal kaste ut oljefyren

Varmepumpe er et godt alternativ for deg som har oljefyr i boligen din. Da kan du spare energiutgifter hver måned fra varmepumpen er i drift. Her er en huskeliste.

Fra 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til å varme opp boliger. Kan du beholde oljefyren? Tja, du kan konvertere til bioolje- men i mange tilfeller er dette en kortsiktig løsning. Hvor lenge en oljefyr holder, er vanskelig å vite. Det avhenger blant annet av hvor gammel den er og hvor godt den har vært vedlikeholdt. Om du konverterer, kan den kanskje vare i fem til ti år – men den kan også gå i stykker etter en uke. Du bør også sjekke tilstanden på oljetanken, spesielt hvis den er gravd ned. Da kan den være rusten, og du kan få kostbare lekkasjer.

Biofyringsolje betyr høyere energiutgifter

Det koster en del tusen kroner å konvertere til bioolje, og du ender med høyere månedlige energiutgifter. Biofyringsolje i boliger bør være generasjon 2, som koster opptil 40 % mer enn vanlig fyringsolje.

Varmepumpe betyr lavere energiutgifter

Velger du varmepumpe i stedet, får du lavere månedlige energiutgifter enn før. Varmepumpe krever en større investering, men det du sparer i energiutgifter, dekker vanligvis investeringen i løpet av seks til åtte år.

Slik går du fram for å bytte ut oljefyren med varmepumpe – huskeliste:

1. Sjekk status på boligen og varmeanlegget

Finn ut årlig energibruk, helst for flere år
Pass på å ta med alt du bruker; strøm, olje og andre energikilder, som ved.

Sjekk hva slags radiatoranlegg du har
Mange boliger med oljefyr har radiatorer. Hva slags radiatorsystem du har og hvordan det blir brukt, er veldig viktig når du skal bytte ut oljefyren med varmepumpe. Det skyldes at varmepumper er mer effektive jo lavere temperaturer de leverer ut i varmeanlegget ditt. Og hvor lav temperatur varmepumpene kan levere for å gi behagelig innetemperatur, avhenger av hvor store og hvor mange radiatorer du har.

For å finne ut hva slags radiatorer du har og hvordan de brukes, trenger du vanligvis hjelp av dyktige fagfolk. De må komme på befaring, og de må kjenne til både varmesystemer fra ulike tidsperioder, og hva slags driftsbetingelser varmepumper trenger.

2. Finn ut om det er aktuelt å etterisolere boligen din

En del eldre boliger med oljekjel ble bygget med lite isolasjon i vegger og tak. Hvis din bolig ikke er etterisolert fra før, kan det være smart å vurdere enkle tiltak for å senke varmebehovet. For eksempel er det ofte fornuftig å skifte vinduer i eldre boliger. Og det å etterisolere kaldt loft er et av de billigste, enkleste og mest effektive tiltakene du kan velge. Hvis du kan senke varmebehovet på denne måten, kan det bli enklere å installere varmepumpe i en bolig med oljefyr.

3. Få en dyktig installatør på befaring

Det å erstatte oljefyr med varmepumpe krever god kompetanse – både om ulike typer varmeanlegg og varmepumper. Forskjellige boliger kan ha veldig ulike løsninger med oljekjel, så det er fornuftig å få en kyndig fagperson til å se på anlegget hos deg. Energiverket AS vant i 2016 klimaprisen fra Enova for bl.a flest byttede oljefyrer.

4. Sjekk hvordan det står til med oljetanken

Nedgravde oljetanker i stål vil ruste over tid. Som huseier har du ansvaret hvis det oppstår oljelekkasjer. Sjekk med forsikringsselskapet ditt hvilke krav din kommune stiller. Lekkasjer kan bli svært kostbare å håndtere, fra titusener av kroner opp til millionbeløp.

Det er krav til å fjerne nedgravde tanker som ikke skal brukes lenger. Hvis du skal erstatte oljefyren med varmepumpe, kan det være fornuftig å kvitte deg med oljetanken samtidig. Ut 2018 er støtten doblet for å fjerne oljefyr og tank, hvis du velger en fornybar energikilde i stedet for oljefyren.

5. Viktig ved valg av installatører

Sjekk at aktuelle bedrifter har god kompetanse på å bytte ut oljefyr, for eksempel ved å be om minst 10 referansekunder. Sjekk også regnskapet for å forsikre deg om at leverandøren din også vil være i markedet i årene som kommer. Useriøse aktører som dumper priser kan fort forsvinne, og da kan det oppstå problemer ved feil på anlegget ditt. De bør komme på befaring i boligen din slik at de kan foreslå best mulig løsning for deg. Du bør velge en installatør som kan ta ansvar for alt som skal gjøres.

Oppgi årlig energibruk, slik at installatøren kan beregne hvor mye varmepumpe-løsningen vil koste deg hver måned i forhold til hva du har nå. Be om pris og lønnsomhetsberegninger basert på ditt behov.

Å installere varmepumpe er en langsiktig investering som gir lavere energiutgifter. Når du innhenter tilbud, bør du sikre at tilbudene spesifiserer alle kostnader som eventuelt kommer i tillegg.

  • Hvis du må gjøre noe med radiatoranlegget, må tilbudet ha med kostnadene for dette.
  • Pass på at leverandøren vurderer om det elektriske anlegget i boligen din bør oppgraderes.
  • Skal leverandøren håndtere det å fjerne oljefyr og oljetank for deg, må kostnadene for dette også spesifiseres i tilbudet.

6. Velg løsning og sett i gang

Se på tilbudene du får, og pass på at du sammenligner like løsninger og like kostnader. Velg en installatør du har tillit til og som kan svare på alt du har av spørsmål, og som har gode referanser. Her er et lite utvalg av våre kundereferanser.

7. Spar på kvitteringer og få støtte fra Enova

En viktig del av en slik huskeliste er støtten du skal ha fra Enova. Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank hvis du samtidig bytter til en fornybar varmekilde. I tillegg får du støtte til blant annet luft til vann-varmepumpe og bergvarmepumpe.

Når varmepumpen er installert og betalt, registrer du kostnadene hos Enova – og får penger på konto i løpet av tre uker. Pass at du tar vare på alle relevante fakturaer underveis. Håper dette er en huskeliste som vil være til hjelp når du skal bytte ut oljefyren.

Artikkelkilde: Varmepumpeforeningen – varmepumpeinfo.no

[maxbutton id=”1″ ]

Nedgravde oljetanker i Fredrikstad skal fjernes

Boliger i Fredrikstad må nå fjerne nedgravde oljetanker

Som tidligere omtalt innføres et forbud mot bruk av olje og parafin til oppvarming av boliger etter 31.desember 2019. Hensikten er å redusere klimagassutslippene. Som en konsekvens av dette har Fredrikstad Kommune i høst sendt brev til alle innbyggerne med nedgravde oljetanker og oljefyrer om at disse må fjernes eller bygges om innen 2020.

Nedgravde oljetanker kan være til stor skade for miljøet

Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet. Er du forsent ute med å fjerne den før det oppstår lekkasjer, kan det i tillegg bli veldig dyrt. Eier av oljetanken er til enhver tid ansvarlig for at oljetank er i betryggende stand.  Til Fredrikstad Blad uttaler Stine Syvertsen i Fredrikstad kommune at de har registrert 840 tanker i byen. Av disse er 670 nedgravde, og må renses og fjernes. De andre er plassert over bakken, i kjellere eller garasjer. For dem er det andre regler, sier hun, og legger til at det nok er flere nedgravde oljetanker som ikke er registrert, enn det kommunens oversikt viser.

For boligeiere med nedgravde oljetanker innebærer dette enten investering i ny energikilde eller ombygging av sitt oljefyringsanlegg til bioolje. I forbindelse med dette gir Enova økonomisk støtte til ulike oppvarmingsløsninger basert på fornybar energi, og til fjerning av oljekjel og oljetank. Energiverket holder jevnlig gratis informasjonsmøter om støtteordningene.

Energiverket byttet flest oljefyrer – vant Enovas klimapris

Energiverket AS fikk i mars 2017 utmerkelsen Årets Enovatilskuddbedrift på bakgrunn av arbeidet med å fremme miljøvennlige energiløsninger. Vi er ledende i Norge på fornybar energi i form av vannbårne varmepumper med spesielt stort fokus på jord- og bergvarmepumper, luft/vann-varmepumper og ventilasjonsvarmepumper. Stadig flere henvendelser kommer også på solfanger og solceller som kombineres med varmepumper. En av de vi har installert dette hos er Geir Engdahl, for ham var valget av bergvarme og solfanger enkelt.

Ønsker du en gratis befaring for å avdekke hvilken løsning og hvilke støtter du kan få, kontakt oss i dag!