Måned: november 2019

NVE forventer økte strømpriser i Norge frem mot 2040

Kraftmarkedet i EU er i endring og kullkraften blir gradvis utfaset og erstattet av fornybart. Også i Norge blir vi berørt, og i en ny analyse forventer NVE at vi får både økte strømpriser og sterkere svingninger fremover.

I NVE sin nye analyse beskrives utviklingen av kraftmarkedet i Norden og Europa for øvrig mot 2040, og den viser at EUs klimapolitikk virker. Kullkraft vil trolig være helt ute av de fleste land i Nord- og Vest-Europa i løpet av de neste tiårene. Som erstatning får vi blant annet mye vind- og solkraft.

Forventer økte strømpriser i Norge

NVEs vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund, peker på at vi kan vente oss høyere kraftpriser i Norge som en følge av et endret marked. I tillegg vil det bli sterkere svingninger i strømprisen ettersom mye av kullkraften vil erstattes av vind- og solkraft som er mer variable ut i fra værforholdene.

– Siden 2017 har kvoteprisen (CO2-kvoter) i EU blitt femdoblet. En høyere pris på klimakvoter i EU bidrar til høyere kraftpriser i Norge. Høye kvotepriser bidrar til at lønnsomheten dreneres ut av fossil kraftproduksjon. Kullkraft vil trolig forsvinne i de fleste europeiske land fram mot 2040. Samtidig får vi en sterk utbygging av vind- og solkraft. Det vil gi lavere utslipp av klimagasser, men også sterkere svingninger i strømprisen, beskriver Lund.

Produksjon av kullkraft i EU redusert med 19% på et år

For å redusere produksjonen av kullkraft har EU redusert antall utslippskvoter i omløp i markedet. Dette fører til at kvotene blir dyrere fordi etterspørselen er større enn tilbudet. Som en følge av dette har kvoteprisen bare siden 2017 blitt femdoblet. Med økte kvotepriser blir det dyrere å produsere energi fra kullkraft, og etterspørselen etter fornybar kraft øker. Dette påvirker også de norske kraftprisene.

I følge NVEs vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund, ble halvparten av kullkraftproduksjonen erstattet av vind- og solkraft, mens resten var et skifte fra kullbasert produksjon til gass og fornybar. Dette er også hele tanken bak endringen i antall utslippskvoter.

Samtidig som kraftproduksjon basert på fossile kilder blir dyrere, går teknologiutviklingen og kostnadsreduksjonen i sol- og vindkraftproduksjon i Europa raskt. Solkraft er i dag konkurransedyktig uten subsidier mange steder i Europa og prisene er lavere enn for vindkraft. Bildet er annerledes i Nord-Europa hvor det er billigere å etablere landbasert vind enn å bygge nye gasskraftverk. I Norge er vindkraft på land allerede konkurransedyktig uten subsidier.

Vannkraft vil være størst og viktigst også i 2040

I følge NVEs analyser har vi en total kraftproduksjon i Norden i 2019 på omtrent 420 TWh. Dette anslår de vil øke med over 20% i 2040, til i overkant av 510 TWh. Mesteparten av den nye produksjonen kommer fra vindkraft, men vannkraft vil fortsatt være den dominerende produksjonsteknologien i 2040, slik den er i dag. Vannkraft utgjør i dag litt over 50 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norden, hvorav omtrent 2/3 av vannkraftproduksjonen er bygget i Norge.

Hvor mye vindkraft som bygges framover er usikkert, samtidig som energi- og konsesjonspolitikken i de enkelte landene ha stor betydning for hva som faktisk vil bli bygget ut. NVE har laget tre scenarier for vindkraftutbygging i Norge, og disse gir et estimat på 19-38 TWh vindkraft i Norge i 2040.

Når det gjelder solenergi vokser dette markedet raskt i dag, men mengden kraft som produseres er fortsatt lav. Usikkerheten er stor, og det er krevende å vurdere utviklingen av et marked i sterk vekst. NVE har lagt til grunn at utviklingen i Norge blir nokså lik utviklingen i Danmark og Sverige.

 

Nå fyker strømprisene til himmels

En kald vinter er en dyr vinter og onsdag 6.november kom nyheten om et kjempehopp i strømprisen fra dagen før. Nettstedet Nord Pool Group varsler om en topp i strømprisen onsdag på over 80 øre per kilowatt time i Norges fire største byer.

En økning på 80 øre per kilowatt time tilsvarer en økning på hele 77,4 prosent fra dagen før, og toppen vil nås rundt klokken 18 på ettermiddagen ifølge samme nettsted. Det er NRK som melder dette.

– En vanlig respons på været

– Med lav temperatur kommer prishoppet. Nå som vinteren allerede har startet i strømmarkedet, det er blitt kaldere og fortere mørkt, er dette en vanlig respons til været, sier sjefanalytiker i Wattsight Tor Reier Lilleholt, til DN.

Han mener vinteren har startet tidligere enn normalt, og at det er det som drar opp prisene. Samtidig er han klar på at en topp på over 80 øre per kilowatt time ikke er noe ekstremtilfelle.

De siste årene har Nord-Norge i snitt ligget 1,5 øre kilowattimen under resten av Norge. Differansen er også ventet å øke fremover. NVE spår at prisene i Nord-Norge vil kunne ligge mellom tre og ni øre kilowattimen under prisene i Sør-Norge i perioden 2022–2030. «Antagelsen om en stor vindkraftutbygging i Sverige fører til lave svenske kraftpriser, som også påvirker prisene i Midt- og Nord-Norge. Begrenset kapasitet i nettet gjør imidlertid at prisene i Sør-Norge ikke reduseres like mye», fremgår det i en analyse.

Reduserer strømforbruket til oppvarming med opptil 80% på vinteren

Av strømforbruket til nordmenn går ca 80% til oppvarming av bolig og varmtvann, mens de resterende 20% står for elektriske installasjoner som lys, tv, vaskemaskin osv. Dersom man installerer en vannbåren varmepumpe kan man redusere energikostnadene forbundet med oppvarming av bolig og varmtvann med opptil 80%. Gjennom en lang og dyr vinter betyr det titusenvis av kroner i besparelse, og det er også en stor del av årsaken til at stadig flere velger seg en slik løsning.

Les også: Bjørn reduserte strømforbruket med 74%