Hva er forskjellen på hardt og bløtt vann?

Visste du at det finnes verdier som avgjør hvor hardt eller bløtt vannet er? Regnvann og overflatevannet i Norge inneholder vanligvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann, mens grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes som hardt vann. 

Årsaken til at man får det som kalles hardt vann er hovedsakelig høy konsentrasjon av kalsium (Ca) og magnesium (Mg). I Norge har man lite hardt vann, men det forekommer i enkelte grunnvannskilder. I Nordland, Troms og Finnmark og enkelte steder på Østlandsområdet finnes kalkrik berggrunn, og grunnvannet i slike områder kan være hardt og alkalisk. Kalking av sure vassdrag, utløsning av kalk fra sementbaserte vannledninger eller bruk av kalk i vannbehandlingen kan også gi et visst bidrag, men problemer oppstår normalt bare der man bruker grunnvann fra kalkholdig berggrunn. Nordmenn opplever ofte vannet som «hardt» ved lavere konsentrasjoner enn folk sørover i Europa, der det brukes atskillig mer grunnvann.

Viktig å ta forhåndsregler

I hardt vann er det mye kalsium og magnesium som gir et gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Belegget kalles kjelstein og består av kalsiumkarbonat. Slike avleiringer kan føre til energitap og skade på elektriske varmeelementer som elkolber i varmeanlegg. Det er derfor viktig at man opplyser om dette til leverandøren før man installerer varmepumpen, slik at man kan ta riktige forhåndsregler. I tilfeller ved hardt vann, kan man fylle varmeanlegget fra en annen vannkilde med “bløtt/rent” vann, for å unngå at avleiringer utgjør noen negativ effekt på varmeelementene i varmepumpen. Energiverket AS hjelper deg slik at du unngår problemer med vannbårent varmeanlegg om du har hardt vann i grunnvannet.

Det er ikke farlig å drikke hardt vann

Det er ikke helsemessige ulemper knyttet til hardt vann utover de nevnte bruksmessige. Av den grunn stiller ikke drikkevannsforskriften krav til maksimalt innhold av kalsium, magnesium eller total hardhet i vannet. Tvert imot tyder undersøkelser fra flere land på at befolkningen er mindre utsatt for hjerte-/karsykdommer i områder med hardt vann enn i områder med bløtt vann. Kalsium i drikkevannet gir også mindre problemer med korrosjon i vannledningsnettet, og det er derfor ønskelig at kalsiumkonsentrasjonen ikke er for lav. Flere kommuner øker bevisst hardheten for å hindre tæring på rør og andre installasjoner.

I følge Våler Vannverk vil et optimalt innhold av kalsium normalt ligge mellom 15-25 mg Ca/l. I dette området vil ikke de bruksmessige problemene være vesentlige, samtidig som andre hensyn som korrosjonsproblemer blir ivaretatt. Magnesiuminnholdet bør være lavere enn 10 mg Mg/l, noe det normalt er i Norge. Her kan du lese mer om hardt vann.

Hardhetsklassifisering av vann

Hardhetsklasse milligram kalsium per liter mg Ca/l Tyske hardhetsgrader °dH
Meget bløtt vann 0 – 15 0 – 2,1
Bløtt vann 15 – 35 2,1 – 4,9
Middels hardt vann 35 – 70 4,9 – 9,8
Hardt vann 70-150 9,8 – 21
Meget hardt vann > 150 > 21